Acasă

Școala Postliceală

“Theos-Speranța”

Arad

“SUNTEM O FAMILIE! ÎMPREUNĂ CONSTRUIM, ÎNVĂŢĂM, INOVĂM,
PĂSTRĂM TRADIŢIILE! SUNTEM O ŞCOALA DESCHISĂ, PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE!
PREGĂTIM SPECIALIȘTI PENTRU INTEGRAREA ȘI IMPLICAREA ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE”

MISIUNEA ȘCOLII POSTLICEALE
”THEOS-SPERANȚA” ARAD

Motto: Un învăţământ modern,
fundamentat pe valori şi principii creştine.

CARE SUNT AȘTEPTĂRILE DE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ

”THEOS-SPERANȚA” ARAD?


• un învăţământ formator de buni specialişti (asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali
de farmacie), de înaltă clasă și cu un caracter deosebit;
• un învăţământ creativ, integrator, având standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiinţifică
şi inovare;
• un învăţământ comunitar, retehnologizat, deschis, dezvoltând dimensiunea europeană în
educaţie la toate nivelurile;
• un învăţământ care păstrează și promovează tradiţiile locale, care utilizează noile tehnologii
informaţionale şi de comunicare;
• un învăţământ cu un management performant și profesional în toate domeniile funcţionale şi
prin toate funcţiile manageriale.

VIZIUNEA ȘCOLII POSTLICEALE
”THEOS-SPERANȚA” ARAD

Motto: În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm
propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început,
încercam să facem cu ajutorul Lui Dumnezeu,
mai mult decât aşteptăm de la alţii.

CE DORIM SĂ DEVINĂ ȘCOALA POSTLICEALĂ

”THEOS-SPERANȚA” ARAD?


• o instituție de nivel european;
• o instituţie cu profil educaţional şi nu numai de învăţământ;
• o instituţie flexibilă, adaptată cerinţelor societăţii şi comunităţii;
• o organizaţie bazată pe susţinerea valorilor locale;
• o instituţie solicitată şi căutată pentru calitatea prestaţiilor oferite.

ȚINTE STRATEGICE ALE ȘCOLII POSTLICEALE

”THEOS-SPERANȚA” ARAD

Motto: Un învăţământ modern,
fundamentat pe valori şi principii creştine

CARE SUNT ȚINTELE ȘCOLII POSTLICEALE

”THEOS-SPERANȚA” ARAD?


• atragerea unor elevi cât mai bine pregătiţi, cu potenţial intelectual ridicat, prin
activităţile de promovare şi marketing;
• reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva
egalizării şanselor;
• formarea continuă a managerilor în strânsă legătură cu previziunile de evoluţie, a
cadrului legislativ şi a politicilor în domeniu;
• formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup:
profesionalizarea metodelor de recrutare şi selecţie a cadrelor didactice şi
nedidactice prin asigurarea cadrului de dezvoltare personală;


• optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor instrumente
moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume
(AEL);
• îmbogăţirea bazei materiale, modernizarea laboratoarelor şi motivarea
personalului în vederea realizării scopurilor propuse, din valoarea taxelor de
şcolarizare şi alte surse extrabugetare;
• crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şi profesorii
şcolii;
• dezvoltarea spiritului de colaborare şi a multiculturalismului, prin dezvoltarea
parteneriatelor naţionale şi internaţionale;
• participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continuă,
asigurate de instituţiile abilitate, în funcţie de nevoile identificate;
• inserţia profesională a absolvenţilor de la cele două specializări cu profil medical
(asistenţi) în ţară şi în străinătate.